Aanmeldstop diagnostiek

Aanmeldstop diagnostiek

Geachte bezoeker,

Vanwege de grote hoeveelheid aanmeldingen zijn wij helaas genoodzaakt een tijdelijke aanmeldstop in te stellen tot 30 juni 2024.

 • U kunt op dit moment dus geen aanmeldformulieren (vragenlijst en akkoordverklaring) meer downloaden om u aan te melden.

 • Verwijzingen en doorverwijzingen worden tot die tijd ook niet in behandeling genomen. Deze kunnen weer, samen met de aanmeldformulieren, worden aangeleverd als de aanmeldstop is opgeheven.

Op 1 juli 2024 stellen wij de aanmeldformulieren Vragenlijst + akkoordverklaring) weer beschikbaar om te downloaden en kunt u zich weer aanmelden.

Met vriendelijke groet,

Team AEC

 

1_Algemene informatie

Wie komt in aanmerking voor diagnostisch onderzoek bij het AEC?
Het Zorgprestatie model (ZPM) onderscheidt verschillende types zorgaanbieder en per type is bepaald welke ‘zorgzwaarte’ passend is. Omdat wij een monodisciplinaire instelling zijn (bij het diagnostisch onderzoek zijn maximaal 2 disciplines betrokken), kunnen we alleen cliënten zorg bieden bij wie sprake is van relatief milde problematiek.

Dit betekent dat u alleen bij ons terecht kunt indien:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U nooit opgenomen bent geweest
 • U nooit een deeltijdbehandeling hebt gehad
 • U nooit door een crisisdienst bent gezien
 • U niet meer dan (in totaal) 8 jaar in behandeling bent geweest in verband met psychische klachten (dus niet alleen behandeling in verband met autisme)
 • Er geen sprake is van automutilatie, suïcidaliteit, doodswens of forse depressieve klachten
 • Er geen sprake is van anorexia nervosa of boulimia nervosa
 • Er geen sprake is van verslaving aan drugs of alcohol
 • Er geen sprake is van (een vermoeden van) zwakbegaafdheid (gemeten IQ minder dan 85)
 • Het niet gaat om onderzoek in het kader van een juridisch traject of van een UWV traject
 • U de Nederlandse taal goed machtig bent (we doen geen onderzoek in het Engels)
 • U in Nederland verzekerd bent voor de zorg

Als wel sprake is van één of meer van de bovenstaande punten, dan is diagnostiek passend in een multidisciplaire instelling of in de hoogspecialistische GGZ. Daar is aanzienlijk meer tijd voor diagnostisch onderzoek en wordt met meer disciplines samengewerkt (waaronder met een psychiater).

Let op: Cliënten van bepaalde zorgverzekeringen kunnen wij niet toelaten (zie deel 2  “kosten en verzekering”)
Let op: Als u elders al in behandeling bent, check dan eerst bij uw verzekeraar of u op twee plekken tegelijk behandeling mag volgen. Sommige verzekeraars staan dit namelijk niet toe.

Elk traject start met een intakegesprek. Het kan zijn dat we tijdens dit gesprek inschatten dat we u niet de zorg kunnen bieden die u nodig hebt (dan is de zorgzwaarte toch niet passend in onze setting). In dat geval verwijzen we u terug naar uw huisarts.

Diagnostiek bij het Autisme Expertise Centrum
Diagnostiek naar ASS bij volwassenen is vaak complex en vergt een uitgebreid onderzoek met een goede verslaglegging. Helaas zijn de mogelijkheden voor goede, specialistische diagnostiek sinds 2022 erg aan banden gelegd door de nieuwe regelgeving zoals opgesteld in het nieuwe Zorgprestatie model (ZPM). Als gevolg van het ZPM is de indirecte tijd (voor o.a verslaglegging en het lezen van dossierinformatie) geminimaliseerd. Als gevolg hiervan hebben we qua verslaglegging en breedte van het onderzoek fors moeten inleveren. Zo is de tijd beperkt om, naast autisme, meerdere hypotheses te onderzoeken. Dit betekent dat we regelmatig keuzes zullen moeten maken en slechts een deel van de mogelijke hypotheses onderzocht kunnen worden. We zullen dus nog steeds breder kijken dan alleen naar ASS, maar zijn hierin beperkt qua tijd.

Diagnostiek én behandeling.
Diagnostisch onderzoek moet in principe altijd gecombineerd worden met behandeling. Dit is een eis/regel van verschillende zorgverzekeraars om de zorg te kunnen vergoeden. Na de diagnostiek-sessies zullen dus nog enkele behandelsessies volgen. U kunt dus niet na het uitslaggesprek het traject stoppen, bijvoorbeeld als er geen ASS uitkomt. Als uit het onderzoek bijvoorbeeld geen ASS, maar wel ADHD naar voren komt, dan volgen er enkele behandelsessies gericht op de ADHD-diagnose. Voordeel is dat u altijd meteen met uw diagnose aan de slag kunt. Het is dus belangrijk dat u niet alleen een diagnostiek-vraag hebt, maar ook alvast wilt starten met behandelgesprekken.

Informatie over wachttijden.
Klik Hier.

Clienten Folders over het ZPM.

Naar boven


2_Kosten en verzekeringen 2024

(Voor deze informatie geldend voor 2023 KLIK HIER)

Hieronder vindt u informatie over verzekeringen en vergoedingen voor 2024. Let op: deze informatie biedt geen garanties. Als u precies wilt weten hoeveel een verzekeraar vergoedt, dan is het belangrijk om zelf contact op te nemen met deze verzekeraar!

Verzekeringen waarvan we geen cliënten toelaten.

Cliënten die zijn verzekerd bij de volgende verzekeraars kunnen helaas NIET bij ons terecht:

 • AEVITAE
 • ASR
 • ASVZ
 • Care4Life

Deze verzekeraars willen namelijk voorafgaand aan het traject allerlei persoonlijke informatie inzien, voordat zij akkoord gaan met het onderzoek. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om een behandelplan, de verwijsbrief, wat precies tijdens het zorgtraject wordt gedaan, en hoe lang (hoeveel minuten) dit precies gaat duren. Naast dat we dit vaak niet goed kunnen inschatten en een dergelijke aanvraag voor toestemming veel administratieve tijd kost, vinden we dit qua privacy absoluut onverantwoord en onwenselijk.

Helaas kunnen we in de keuze om deze verzekeringen uit te sluiten geen concessies doen en is het zelf betalen van deze factuur (zonder indienen bij de verzekeraar) niet mogelijk.
Mensen van de andere verzekeraars kunnen wel bij ons terecht. 

Wat zijn de kosten van het zorgtraject?
De zorg bij het AEC valt onder de Zorgverzekeringswet en wordt dus (deels) vergoed door uw zorgverzekering. Omdat wij geen contracten hebben met zorgverzekeringen is er sprake van ongecontracteerde zorg.
De tarieven voor GGZ-zorg worden bepaald vanuit het Zorg Prestatie Model (ZPM). De tarieven hiervoor worden jaarlijks opnieuw vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) en hangen af van de volgende factoren:

 • De vooropleiding van de betreffende hulpverlener
 • Het soort afspraak (diagnostiek of behandeling)
 • De duur van de afspraak

Bijvoorbeeld: een diagnostiek-afspraak van 45 minuten kost binnen onze monodisciplinaire instelling:

 • Bij een klinisch psycholoog € 295,08 nza code CO0409
 • Bij een GZ-Psycholoog € 230,51 nza code CO0433
 • Bij een Psycholoog € 204,85 nza code CO0392
 • Voor de volledige lijst van tarieven voor 2024KLIK HIER

Sommige gesprekken worden door twee hulpverleners gevoerd, zoals het intakegesprek. In dat geval worden de kosten van beide hulpverleners in rekening gebracht. Als een hulpverlener ziek is en deze afspraak wordt vervangen door een andere hulpverlener, dan geldt het tarief van de hulpverlener die het consult overneemt. 

Bij de zogenaamde ‘consultregistratie’ (hoe we de bestede tijd registreren) kiezen we voor het declareren van de geplande tijd. Dit betekent dat we de tijd die gepland is voor een afspraak in rekening brengen. Dit wordt alleen aangepast als er meer dan 15 minuten van de geplande tijd wordt afgeweken.

We kunnen helaas geen uitspraken doen over de precieze kosten van het onderzoek, omdat dit afhangt van wie uw hulpverlener wordt (Klinisch psycholoog, GZ-psycholoog of psycholoog), om hoeveel sessies het gaat en hoeveel sessies er plaatsvinden met twee hulpverleners. Let op: Wij werken niet met offertes en berekenen nooit van tevoren wat de kosten zijn, om de administratieve tijd zo laag mogelijk te houden (we hebben alle indirecte/administratieve tijd nodig voor de inhoud van het diagnostisch proces).

Een overzicht van alle tarieven vindt u op de website van de NZA KLIK HIER

Wat vergoedt de verzekeraar?

(Let op: u kunt geen rechten ontlenen aan de informatie die wij hieronder geven over kosten en vergoedingen. Uw verzekeraar weet hoe het precies zit). 

Wat de verzekeraars vergoeden verschilt enorm. Er is slechts één verzekeraar die alle kosten lijkt te vergoeden, namelijk Menzis, met de Basis Vrij polis. Mocht u hiervoor kiezen, neem dan nog even contact op met Menzis met de vraag of ze bij ongecontracteerde zorg het gehele NZA-tarief vergoeden. 

Er zijn enkele andere verzekeraars die naar schatting zo’n 80-85% van de kosten vergoeden. Bijvoorbeeld: 

 • IZA, eigen keuze pakket
 • IZZ, basisverzekering variant Combinatie
 • United Consumers, eigen keuze
 • Univé, zorg uitgebreid polis
 • VGZ, eigen keuze
 • Gewoon Zekur, zorg plus.

Het gaat hierbij om de duurste (restitutie/combinatie) basisverzekering van deze verzekeraars (aanvullende pakketten leiden overigens niet tot meer vergoeding). Als u zeker wilt zijn van wat er wordt vergoed, vraag dit dan na bij de zorgverzekeraar!

Helaas bieden de andere verzekeraars en andere polissen een aanzienlijk lagere vergoeding (vaak zo’n 60% van de kosten). 

Let op: Als een verzekeraar refereert aan het gemiddelde gecontracteerde tarief, dan gaat het niet om het NZA tarief (wat wij hanteren), maar vaak om zo’n 80% hiervan. Bijvoorbeeld: Zilveren Kruis vergoedt bij hun duurste polis 85% van het gemiddelde gecontracteerde tarief. Dit betekent dat ze slechts zo’n 70% van de daadwerkelijke kosten vergoeden. Vergelijkbare en lagere vergoedingen worden onder anderen gehanteerd door CZ, Anderzorg, de Friesland, FBTO, HEMA, Interpolis, InTwente, Jaaah, Just, ONVZ, Pro Life, Salland, UMC en VVAA.  

Let op: Als u zorg gebruikt dan betaalt u altijd eerst het eigen risico (in 2024 is dit 385 euro). Deze kosten staan los van de vergoeding die de verzekeraar biedt, dit komt er dus nog bovenop. 


De betaling.

Afhankelijk van de duur van het traject krijgt u één of enkele tussentijdse facturen.

Als u de rekening ontvangt, heeft u 30 dagen de tijd om te betalen. Wij adviseren om de rekening direct door te sturen naar uw verzekeraar. Meestal maken zij het geld vrij snel over. In dat geval hoeft u het bedrag niet, of slechts korte tijd voor te schieten.

Let op: U bent zelf verantwoordelijk voor de betaling van onze factuur, niet uw verzekeraar! Wij hebben namelijk geen contracten met verzekeraars. 

Wat gebeurt er als u niet op een afspraak verschijnt?

Tot 24 uur van tevoren kunt u een afspraak kosteloos afzeggen of verzetten. Als dit binnen 24 uur voor de afspraak gebeurt, dan zullen we u toch een bedrag in rekening brengen. De kosten voor een afspraak van 45 minuten zijn 90 euro. Dit bedrag wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar. U krijgt hiervoor in dat geval een aparte factuur.

De benodigde aanmeldformulieren komen 1 juli 2024 weer ter beschikking