Klachten

Klachten

Wat als u ontevreden bent met uw psycholoog of met de zorg die u bij het Autisme Expertise Centrum krijgt of heeft gekregen?

In dit geval kunt u de volgende stappen ondernemen:

 Stap 1: bespreek uw onvrede met de behandelaar

Als u een klacht hebt over uw behandelaar of de behandeling, dan kunt u die in eerste instantie het beste met hem of haar zelf bespreken. Soms kan een gesprek over uw onvrede verheldering geven.

  Stap 2: schakel de klachtenfunctionaris in

Als we er met elkaar niet uitkomen, dan bent u natuurlijk vrij om een klacht in te dienen. We zijn aangesloten bij de klachtenregeling van www.erisietsmisgegaan.nl  Bij klachten over het Autisme Expertise Centrum kunt u overleggen met de klachtenfunctionaris van www.erisietsmisgegaan.nl. Die kan met u bespreken wat er precies is gebeurd en wat verdere mogelijkheden zijn. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en kiest geen partij. Het doel van de bemiddeling is om er samen uit te komen c.q. tot een oplossing te komen.

De klachtenfunctionaris zal de klacht analyseren en de mogelijkheden onderzoeken om tot een bevredigende oplossing van de klacht(en) te komen. De klachtenfunctionaris biedt u desgewenst ondersteuning bij het verwoorden van uw klacht. U wordt op de hoogte gehouden van de voortgang van de behandeling. De klachtenfunctionaris is bevoegd om een zelfstandig onderzoek in te stellen. Het inzien van uw medisch dossier is overigens alleen mogelijk na uw expliciet gevraagde en schriftelijk verkregen toestemming, en alleen voor zover van belang voor de beoordeling van de klacht. Verder organiseert de klachtenfunctionaris desgewenst een bemiddelingsgesprek tussen u en de hulpverlener over wie uw klacht gaat. 


Onvrede melden

Stap 3: Afhandeling van de klacht
De klager ontvangt binnen zes weken na indiening van de klacht een met redenen omkleed schriftelijk bericht waarin is aangegeven tot welk oordeel het onderzoek van de klacht heeft geleid. Daarbij wordt aangegeven welke beslissingen en maatregelen naar aanleiding van de klacht zijn genomen en binnen welke termijn maatregelen waartoe is besloten, zullen zijn gerealiseerd. 

Indien dit voor de zorgvuldigheid van het onderzoek nodig is, kan de termijn met maximaal vier weken worden verlengd. Als dit gebeurt dan wordt de klager hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. In gezamenlijk overleg kan de termijn nog verder worden verlengd, om een zorgvuldige klachtenafhandeling te garanderen. Deze verlening zal schriftelijk worden vastgelegd.
Van uw klacht wordt een klachtdossier bijgehouden. Dit wordt tot maximaal 2 jaar na klachtafhandeling bewaard, tenzij u verzoekt dit dossier eerder te vernietigen. In dat geval zal enkel het vernietigingsverzoek maximaal 2 jaar worden bewaard. 

Indien u niet tevreden bent met de behandeling of afhandeling van uw klacht? Of kan in uw situatie niet van u worden verwacht dat u de klacht met uw behandelaar en/of de klachtenfunctionaris bespreekt? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie die verbonden is aan www.erisietsmisgegaan.nl. De geschillencommissie doet opnieuw onderzoek naar uw klacht en doet op basis daarvan een bindende uitspraak. Hieraan moeten beide partijen zich houden. De geschillencommissie heeft de mogelijkheid om een schadeclaim toe te kennen. 

Andere mogelijkheden:

Wat kunt u doen als u een klacht hebt over uw zorgverzekeraar?

  • Hebt u klachten over bijvoorbeeld de vergoeding door uw zorgverzekering? Dan kunt u terecht bij de onafhankelijke Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (www.skgz.nl).
  • Vindt u dat de zorgverzekeraar uw privacy niet respecteert? Leveren de veranderingen in de zorg voor u of voor uw naasten problemen op? Merkt u dat zaken nog niet goed geregeld zijn? Of hebt u een andere klacht of vraag over de ggz? Dan kunt u terecht bij het landelijk meldpunt zorg.
  • Komt u in acute nood, bijvoorbeeld omdat u van het kastje naar de muur wordt gestuurd en noodzakelijke zorg mist? Ook dan kunt u terecht bij het landelijk meldpunt zorg.