Aanmelding diagnostiek en behandeling

Aanmelding diagnostiek en behandeling

Pagina inhoud:

1_Algemene informatie

2_Kosten en verzekeringen

3_Aanmelding


Op deze pagina vindt u alle informatie over het aanmelden. Wij adviseren u om alle informatie eerst door te nemen voordat u zich bij stap 3 aanmeldt. 

 

1_Algemene informatie

Wie komt in aanmerking voor diagnostisch onderzoek bij het AEC?
Het Zorgprestatie model (ZPM) onderscheidt verschillende types zorgaanbieder en per type is bepaald welke ‘zorgzwaarte’ passend is. Omdat wij een monodisciplinaire instelling zijn (bij het diagnostisch onderzoek zijn maximaal 2 disciplines betrokken), kunnen we alleen cliënten zorg bieden bij wie sprake is van relatief milde problematiek.

Dit betekent dat u alleen bij ons terecht kunt indien:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U nooit opgenomen bent geweest
 • U nooit een deeltijdbehandeling hebt gehad
 • U nooit door een crisisdienst bent gezien
 • U niet meer dan (in totaal) 5 jaar in behandeling bent geweest in verband met psychische klachten (dus niet alleen behandeling in verband met autisme)
 • Er geen sprake is van automutilatie, suïcidaliteit of forse depressieve klachten
 • Er geen sprake is van anorexia nervosa of boulimia nervosa
 • Er geen sprake is van verslaving aan drugs of alcohol
 • Er geen sprake is van (een vermoeden van) zwakbegaafdheid (gemeten IQ minder dan 85)
 • Het niet gaat om onderzoek in het kader van een juridisch traject of van een UWV traject
 • U de Nederlandse taal goed machtig bent (we doen geen onderzoek in het Engels)
 • U in Nederland verzekerd bent voor de zorg

Als wel sprake is van één of meer van de bovenstaande punten, dan is diagnostiek passend in een multidisciplaire instelling of in de hoogspecialistische GGZ. Daar is aanzienlijk meer tijd voor diagnostisch onderzoek en wordt met meer disciplines samengewerkt (waaronder met een psychiater).

Let op: Cliënten van bepaalde zorgverzekeringen kunnen wij niet toelaten (zie tabblad “kosten en verzekering”)
Let op: Als u elders al in behandeling bent, check dan eerst bij uw verzekeraar of u op twee plekken tegelijk behandeling mag volgen. Sommige verzekeraars staan dit namelijk niet toe.

Elk traject start met een intakegesprek. Het kan zijn dat we tijdens dit gesprek inschatten dat we u niet de zorg kunnen bieden die u nodig hebt (dan is de zorgzwaarte toch niet passend in onze setting). In dat geval verwijzen we u terug naar uw huisarts.

Diagnostiek bij het Autisme Expertise Centrum
Diagnostiek naar ASS bij volwassenen is vaak complex en vergt een uitgebreid onderzoek met een goede verslaglegging. Helaas zijn de mogelijkheden voor goede, specialistische diagnostiek sinds 2022 erg aan banden gelegd door de nieuwe regelgeving zoals opgesteld in het nieuwe Zorgprestatie model (ZPM). Als gevolg van het ZPM is de indirecte tijd (voor o.a verslaglegging en het lezen van dossierinformatie) geminimaliseerd. Als gevolg hiervan hebben we qua verslaglegging en breedte van het onderzoek fors moeten inleveren. Zo is de tijd beperkt om, naast autisme, meerdere hypotheses te onderzoeken. Dit betekent dat we regelmatig keuzes zullen moeten maken en slechts een deel van de mogelijke hypotheses onderzocht kunnen worden. We zullen dus nog steeds breder kijken dan alleen naar ASS, maar zijn hierin beperkt qua tijd.

Diagnostiek én behandeling.
Diagnostisch onderzoek moet in principe altijd gecombineerd worden met behandeling. Dit is een eis/regel van verschillende zorgverzekeraars om de zorg te kunnen vergoeden. Na de diagnostiek-sessies zullen dus nog enkele behandelsessies volgen. U kunt dus niet na het uitslaggesprek het traject stoppen, bijvoorbeeld als er geen ASS uitkomt. Als uit het onderzoek bijvoorbeeld geen ASS, maar wel ADHD naar voren komt, dan volgen er enkele behandelsessies gericht op de ADHD-diagnose. Voordeel is dat u altijd meteen met uw diagnose aan de slag kunt. Het is dus belangrijk dat u niet alleen een diagnostiek-vraag hebt, maar ook alvast wilt starten met behandelgesprekken.

Informatie over wachttijden.
Klik Hier.

Clienten Folders over het ZPM.

Naar boven


 

2_Kosten en verzekeringen

Voor deze informatie geldend voor 2022 KLIK HIER
Cliënten die in 2023 verzekerd zijn bij de volgende verzekeraars kunnen helaas niet bij ons terecht:
 • AEVITAE
 • ASR
 • CZ
 • CZdirect
 • PZP
 • DITZO
 • IZZ (CZ)
 • Just
 • Nationale Nederlanden
 • OHRA
 • Zorg en Zekerheid

Deze verzekeraars willen namelijk voorafgaand aan het traject allerlei persoonlijke informatie inzien, voordat zij akkoord gaan met het onderzoek. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om een behandelplan, de verwijsbrief, wat precies tijdens het zorgtraject wordt gedaan, en hoe lang (hoeveel minuten) dit precies gaat duren. Naast dat we dit vaak niet goed kunnen inschatten en een dergelijke aanvraag voor toestemming veel administratieve tijd kost, vinden we dit qua privacy absoluut onverantwoord en onwenselijk.

Helaas kunnen we in de keuze om deze verzekeringen uit te sluiten geen concessies doen en is het zelf betalen van deze factuur (zonder indienen bij de verzekeraar) niet mogelijk.
In principe kunnen mensen met de andere verzekeraars wel bij ons terecht. Let wel goed op en check bij altijd bij uw verzekering hoeveel u eventueel zelf moet betalen (zie ook de informatie hieronder).

Hoeveel betaalt u?
De zorg bij het AEC valt onder de Zorgverzekeringswet en wordt dus (deels) vergoed door uw zorgverzekering. Omdat wij geen contracten hebben met zorgverzekeringen is er sprake van z.g.n. ongecontracteerde zorg.
De tarieven voor GGZ-zorg worden bepaald vanuit het Zorg Prestatie Model (ZPM). De tarieven hiervoor worden jaarlijks opnieuw vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) en hangen af van de volgende factoren:

 • De vooropleiding van de betreffende hulpverlener
 • Het soort afspraak (diagnostiek of behandeling)
 • De duur van de afspraak

Bijvoorbeeld: een diagnostiek-afspraak van 45 minuten kost binnen onze monodisciplinaire instelling:

 • Bij een klinisch psycholoog € 281,30 nza code CO0409
 • Bij een GZ-Psycholoog € 219,08 nza code CO0433
 • Bij een Psycholoog € 194,15 nza code CO0392
 • Voor de volledige lijst van tarieven voor 2023 KLIK HIER

Sommige gesprekken worden door twee hulpverleners gevoerd, zoals het intakegesprek. In dat geval worden de kosten van beide hulpverleners in rekening gebracht.

Bij de zogenaamde ‘consultregistratie’ (hoe we de bestede tijd registreren) kiezen we voor het declareren van de geplande tijd. Dit betekent dat we de tijd die gepland is voor een afspraak in rekening brengen. Dit wordt alleen aangepast als er meer dan 15 minuten t.o.v. de geplande tijd wordt afgeweken.

We kunnen helaas geen uitspraken doen over de precieze kosten van het onderzoek, omdat dit afhangt van wie uw hulpverlener wordt (Klinisch psycholoog, GZ-psycholoog of psycholoog), om hoeveel sessies het gaat en hoeveel sessies er plaatsvinden met twee hulpverleners. Let op: Wij werken niet met offertes en berekenen nooit van tevoren wat de kosten zijn, om de administratieve tijd zo laag mogelijk te houden (we hebben alle indirecte/administratieve tijd nodig voor de inhoud van het diagnostisch proces).

Een overzicht van alle tarieven vindt u op de website van de NZA KLIK HIER

Welke polis?
De vergoeding van uw verzekeraar voor het zorgtraject hangt af welke verzekering u hebt gekozen. Het gaat hierbij niet om of u een aanvullende verzekering hebt, maar of u een natura of restitutiepolis hebt gekozen binnen uw basisverzekering. Hieronder een overzicht:

Naturapolis.
U hebt geen vrije keuze binnen de zorg. Alleen zorg van zorgaanbieders met wie uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten wordt volledig vergoed. Omdat wij geen contract met uw verzekeraar hebben afgesloten, wordt slechts een deel vergoed. Het zelf te betalen bedrag (de eigen bijdrage) kan hierdoor oplopen tot meer dan 1000 euro. Informeer zo nodig bij uw zorgverzekeraar hoeveel (welk percentage) u zelf aan eigen bijdrage  moet betalen. U kunt aangeven dat wij de WMG (Wet Marktordening Gezondheidzorg) tarieven, bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA), hanteren.
Zorgverzekeraars hebben zich, qua minimale vergoeding, overigens te houden aan het zogenaamde ‘Hinderpaal criterium’ Meer informatie hierover vindt u onder anderen op:  zorgwijzer.nl

Restitutiepolis.
Bij een zuivere restitutiepolis vergoedt uw verzekeraar alle zorgkosten, andere restitutiepolissen vergoeden slechts een deel. Als u twijfelt of u een (zuivere) restitutiepolis hebt, bel dan even uw verzekeraar om dit na te vragen. Vraag dan of u 100 % van het WMG/NZA tarief vergoed krijgt van GGZ-zorg.

Let op: veel verzekeraars bieden voor de GGZ geen volledige restitutiepolis meer. Men betaalt dan regelmatig toch nog een aanzienlijk deel van de kosten zelf (regelmatig de helft of soms zelfs meer). Alleen Zilveren Kruis (basis exclusief), Stad Holland en Menzis (basis vrij) bieden nog een restitutiepolis voor de GGZ-zorg, voor zover bij ons bekend.

Het eigen risico, (dit jaar vastgesteld op € 385) geldt voor zowel de naturapolis als de restitutiepolis

Meer algemene uitleg over restitutie versus natura polissen vindt u op:
contractvrijepsycholoog.nl/. (2023 komt nog) of op de Zorgwijzer.nl
Let op: De bovenstaande websites zijn niet van onze praktijk en geven alleen algemene informatie over ongecontracteerde zorg. Wij kunnen niet instaan voor de juistheid van deze informatie.

De betaling.
U krijgt de rekening meteen toegestuurd nadat het dossier is gesloten.
Als u de rekening ontvangt, hebt u 30 dagen de tijd om te betalen. Wij adviseren om de rekening direct door te sturen naar uw verzekeraar. Meestal maken zij het geld vrij snel over. In dat geval hoeft u het bedrag niet, of slechts korte tijd voor te schieten.

Let op: U bent zelf verantwoordelijk voor de betaling van onze factuur, niet uw verzekeraar! Wij hebben namelijk geen contracten met verzekeraars. 

Wat gebeurt er als u niet op een afspraak verschijnt?
Tot 24 uur van tevoren kunt u een afspraak kosteloos afzeggen of verzetten. Als dit binnen 24 uur voor de afspraak gebeurt, dan zullen we u toch een bedrag in rekening brengen. De kosten voor een afspraak van 45 minuten zijn 90 euro. Dit bedrag wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar. U krijgt hiervoor in dat geval een aparte factuur.

Naar boven


 

3_Aanmelding

Om u aan te melden voor het zorgtraject startend met diagnostiek volgt u de hieronder staande  stappen:

1.Verwijzing.

Aanmelden voor diagnostiek en behandeling kan alleen als u een juiste verwijzing hebt. Op de verwijzing moet staan dat u verwezen wordt voor Specialistische GGZ (dus niet voor Basis GGZ).

Wie mag er verwijzen?

 • Huisarts
 • Medisch Specialist (o.a. psychiater)
 • Regiebehandelaar (bij doorverwijzing)
 • Bedrijfsarts

Voor de verzekeraar is het belangrijk dat de volgende informatie op de verwijsbrief  staat:

• Datum verwijzing
• Naam, Adres en functie van de verwijzer
• AGB-code van de verwijzer
• Gegevens van uzelf (naam, adres, woonplaats, geboortedatum)
• Verwijzing voor diagnostiek/behandeling in het kader van de SGGZ
• Dat er sprake is van een (vermoeden van een) DSM diagnose
• Stempel van de praktijk en of handtekening van de verwijzer

Controleer goed of deze gegevens erop staan. Als er gegevens ontbreken, dan kan het zijn dat de verzekeraar de kosten niet vergoedt!
Maak voor uzelf een kopie van de verwijsbrief, wellicht heeft u dit nog nodig bij het terugvragen van de kosten aan de verzekeraar.

Let op: in O.a. Laren is er ook een autisme expertisecentrum, dit betreft een geheel ander centrum, let op dat de verwijzing is gericht aan Autisme Expertisecentrum te Eemnes.

Belangrijk voor verwijzers:
Naast uw verwijsbrief hebben wij ook een ingevuld aanmeldingsformulier en een “Akkoordverklaring” van uw cliënt nodig (zie hieronder). Vraag uw cliënt dus om deze formulieren in te vullen en toe te sturen, daarna kunnen wij hem/haar uitnodigen.

Daarnaast is het goed om te weten dat wij geen (regie-)verantwoordelijkheid voor de cliënt kunnen nemen in de periode dat deze op de wachtlijst staat. Als gedurende de wachttijd zorg nodig is, dan verwijzen wij de cliënt hiervoor terug naar u, als verwijzer.

Let op: Aanmeldingen kunnen per post of per zorgmail verstuurd worden. Wij hebben geen zorgdomein (in zorgdomein staat wel een autisme expertisecentrum in Laren: dit is een geheel andere organisatie!)

 

2.Onderteken de Akkoordverklaring.

Afhankelijk van uw type basis verzekering betaalt u voor het diagnostisch onderzoek en de behandeling mogelijk naast het eigen risico nog een extra deel van de kosten zelf. (Zie tabblad kosten en verzekering)
Door het onderstaande formulier te ondertekenen en op te sturen geeft u aan dat u zich hier bewust van bent.
Daarnaast geeft u een akkoord voor de communicatie met uw huisarts.

Download de 'akkoordverklaring'

3. Invullen aanmeldformulier.

Vul het ‘aanmeldformulier diagnostiek en behandeling’ in.

Download het aanmeldformulier

 

4.Opsturen formulieren.

Belangrijk: Pas als beide formulieren en de verwijzing door ons zijn ontvangen komt u op de wachtlijst.

Stuur de verwijzing, de ondertekende akkoordverklaring en het aanmeldformulier per Email (info@autismeexpertise.nl) of per post naar ons toe. Het postadres is:

Autisme Expertise Centrum
Goyergracht zuid 39
3755 MZ Eemnes

Veilig mailen.

U kunt uw gegevens ook via een extra veilige mail (ZORGMAIL) aan ons toe sturen.

 • U stuurt ons een gewone mail met dit verzoek aan info@autismeexpertise.nl
 • Wij sturen u vervolgens een bericht via Zorgmail.
 • In de reply kunt u dan de informatie doorgeven en documenten als bijlage op een extra veilige manier aan ons opsturen.
 • Voor het openen van deze veilige mail krijgt u een tweede bericht met een code toegestuurd om de mail te openen.

Hulpverleners kunnen gebruik maken van ons ZORGMAIL  account.  (Autisme Expertise Centrum, Eemnes)

  • verwijzingen en/of
  • andere informatie.

Naar boven